Κτήριο ΕΠΑΛ, Παλιές Αλυκές 26450 23873 mail@saeklefkadas.gr Δευ-Παρ: 13.00 - 21.00

Πρακτική Άσκηση - Πληροφορίες για σπουδαστές


Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης, οι καταρτιζόμενοι των Σ.Α.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


Νέο πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση

Από την 1 Σεπτεμβρίου 2021, ισχύει το νέο πλαίσιο για τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής  Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το πλαίσιο περιγράφεται στην αριθ. K5/97484/05.08.2021 κοινή υπουργική απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3938/τ.Β'/26.08.2021

Εφόσον η ημερομηνία έναρξης πρακτικής, σύμφωνα με την Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, είναι μετά την 1/9/2021 και η πρακτική άσκηση έχει ολοκληρωθεί με τη σχετική έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από την ΣΑΕΚ, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών, δύναται να επιδοτείται η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων των δημόσιων και ιδιωτικών ΣΑΕΚ.

Ο καταρτιζόμενος μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής.

 • Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, δύναται να επιδοτηθεί η Πρακτική Άσκηση εφόσον ολοκληρωθεί έως 30/09/2024

Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος "Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020", δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων Δ.Σ.Α.Ε.Κ. και Ι.Σ.Α.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Η επιδότηση θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την Πράξη χρηματοδότησης (πρόγραμμα επιδότησης). 

Στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει αναρτηθεί o Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

 • Η αναθεώρηση αφορά στην παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν το Β' εξάμηνο και ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022.

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης, μπορεί να γίνεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν επιτρέπεται φοίτηση και πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης ταυτόχρονα.

Οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) και ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου, πρωί ή απόγευμα (ποτέ όμως νύχτα) και για 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο  φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.

Η πρακτική άσκηση, πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Σ.Α.Ε.Κ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης και υπεύθυνη δήλωση στην Σ.Α.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση καθώς και αν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα επιδότησης της πρακτικής.

Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση (δήλωση ενδιαφέροντος) εργοδότη, με την οποία ο εργοδότης δηλώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Συνοδευτικά, υποβάλλει και το Έντυπο Στοιχείων Εργοδότη.

Η Πρακτική Άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνεται την 1η ή τη 15η ημέρα κάθε μήνα ή τις πλησιέστερες σ' αυτές εργάσιμες ημέρες.

Κατά την έναρξη της επιδοτούμενης πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ, συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή της ΣΑΕΚ, Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενου η οποία καθορίζει τους όρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.

Επίσης, όσοι επιθυμούν την επιδότηση της πρακτικής, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου
 • αποδεικτικό ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
 • αποδεικτικό ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου)
 • αποδεικτικό ΑΦΜ (Αριθμός Μητρώου Φορολογούμενου)
 • αποδεικτικό IBAN (στο οποίο να φαίνεται ότι είναι πρώτος δικαιούχος στον τρ. λογαριασμό)

καθώς και η συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου από τον καταρτιζόμενο. Αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα μετά από συνεννόηση με την ΣΑΕΚ.


Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης

Σε κάθε περίπτωση, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της ειδικότητας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 και συγκεκριμένα την 21.12.2020, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 363 του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α').

Όταν ο πρακτικά ασκούμενος ολοκληρώσει τις 960 ώρες πρακτικής άσκησης, παραδίδει το βιβλίο Πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου στην ΣΑΕΚ, μαζί με το έντυπο λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) της πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον φορέα (εργοδότη) της πρακτικής.

Σημειώνεται ότι το έντυπο λήξης (Βεβαίωση ολοκλήρωσης) συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη - νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης και βεβαιώνει ότι o καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης.


Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική άσκηση δύναται να διακοπεί πριν τη λήξη της, είτε με αίτημα του πρακτικά ασκούμενου είτε με αίτημα του εργοδότη.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την πρακτική του, πρέπει να ενημερώσει άμεσα την ΣΑΕΚ και να προσκομίσει

 • υπεύθυνη δήλωση διακοπής της Πρακτικής Άσκησης
 • το Βιβλίο πρακτικής συμπληρωμένο μέχρι την ημέρα διακοπής
 • το έντυπο "Βεβαίωση Ολοκλήρωσης", με τις ώρες που έχουν πραγματοποιηθεί στο φορέα

Μετά τη διακοπή, για να συνεχιστεί η πρακτική άσκηση για το υπόλοιπο των ωρών (μέχρι τη συμπλήρωση των 960 ωρών), είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικό εργοδότη, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία "Έναρξη πρακτικής".


Απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές των Σ.Α.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Μετά την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Λειτουργίας ΣΑΕΚ, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5837/τ.Β’/15.12.2021 και εφαρμόζεται από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022Α, δεν προβλέπεται μερική απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση.


Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Το βιβλίο πρακτικής άσκησης αποτελεί ένα είδος ημερολογίου, όπου καταγράφονται καθημερινά οι εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της πρακτικής.

Η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική και γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Η πρώτη σελίδα συμπληρώνεται από τον σπουδαστή. Αναφέρει συνοπτικά τις εργασίες που πραγματοποίησε κάθε μέρα και δίπλα τον αριθμό των ωρών (4-8) καθημερινά. Στο τέλος της σελίδας σημειώνει τον συνολικό αριθμό των ωρών της εβδομάδας (20-40). Η επόμενη σελίδα αφορά την ίδια εβδομάδα και συμπληρώνεται από τον φορέα απασχόλησης (εργοδότη) ο οποίος υπογράφει και σφραγίζει.

Στο τέλος κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, ο πρακτικά ασκούμενος συμπληρώνει τη μηνιαία έκθεση όπου περιγράφει λίγο πιο αναλυτικά τις εργασίες και την εμπειρία που αποκόμισε κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο φορέας υπογράφει και σφραγίζει στο τέλος της σελίδας.

Με το ίδιο τρόπο συμπληρώνονται και οι υπόλοιποι μήνες μέχρι να συμπληρωθούν οι 960 ώρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Στο τέλος κάθε μήνα, ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει να προσέρχεται στην ΣΑΕΚ φοίτησης ή στην ΣΑΕΚ εποπτείας της πρακτικής του άσκησης, προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος του βιβλίου πρακτικής από το Συντονιστή, ο οποίος καταχωρεί τις ώρες στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της πρακτικής, το υπογράφει και το σφραγίζει.


Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης μακριά από την περιοχή της ΣΑΕΚ

Η πρακτική άσκηση μπορεί να διεξαχθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα, έστω κι αν υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από την ΣΑΕΚ του καταρτιζόμενου.

Σ' αυτή την περίπτωση με ευθύνη της ΣΑΕΚ, προτείνεται και ορίζεται συντονιστής της πρακτικής στην πλησιέστερη ΣΑΕΚ, η οποίο αναφέρεται ως ΣΑΕΚ εποπτείας.

Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει την Απόφαση έγκρισης πρακτικής άσκησης από την ΣΑΕΚ που φοιτά, ωστόσο τον έλεγχο του βιβλίου πρακτικής καθώς και τη διακοπή/λήξη της πρακτικής, τα υπογράφει και τα σφραγίζει η ΣΑΕΚ εποπτείας.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής το βιβλίο και τα απαραίτητα έντυπα αφού ελεγχθούν, υπογραφούν και σφραγιστούν από το συντονιστή της ΣΑΕΚ εποπτείας, αποστέλλονται στην ΣΑΕΚ του καταρτιζόμενου για ενημέρωση του ατομικού του φακέλου και την έκδοση της ΒΕΚ.

Καταρτιζόμενος που έχει ολοκληρώσει τα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης, μπορεί εφόσον το επιθυμεί, να αιτηθεί τη μεταγραφή του σε άλλη ΣΑΕΚ για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης, η οποία θα έχει τον πλήρη έλεγχο του καταρτιζόμενου και  η οποία θα εκδώσει τη ΒΕΚ.


Σπούδασε στη ΣΑΕΚ Λευκάδας

και κάνε την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει, επάγγελμα!

7 ειδικότητες - τμήματα

λειτουργούν στο εαρινό εξάμηνο κατάρτισης

120 σπουδαστές

παρακολουθούν σε όλες τις ειδικότητες

35 εκπαιδευτές

διδάσκουν σε όλες τις ειδικότητες

Σχετικά με εμάς...

Το σχ.έτος 2023-2024, στη ΣΑΕΚ Λευκάδας λειτουργούν επτά (7) ειδικότητες με σύνολο σπουδαστών 123 άτομα
 • Ίδρυση: 1992
 • Αυτόνομη Λειτουργία: 1992 - 2004
 • Παράρτημα του ΔΙΕΚ Πρέβεζας: 2004 - 2010
 • Αναστολή Λειτουργίας: 2010 - 2014
 • Επανίδρυση - Αυτόνομη Λειτουργία: 2014 - σήμερα

Θα μας βρείτε...

Κτηριακό Συγκρότημα ΕΠΑΛ

Παλιές Αλυκές Λευκάδας
2645023825 (Διευθυντής)
2645023873 (Γραμματεία)
mail@saeklefkadas.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 13.00 - 21.00

Σύνδεσμοι

Impressum

Es ist ein lang erwiesener Fakt, dass ein Leser vom Text abgelenkt wird, wenn er sich ein Layout ansieht. Der Punkt, Lorem Ipsum zu nutzen, ist, dass es mehr oder weniger die normale Anordnung von Buchstaben darstellt und somit nach lesbarer Sprache aussieht. Viele Desktop Publisher und Webeditoren nutzen mittlerweile Lorem Ipsum als den Standardtext, auch die Suche im Internet nach "lorem ipsum" macht viele Webseiten sichtbar, wo diese noch immer vorkommen. Mittlerweile gibt es mehrere Versionen des Lorem Ipsum, einige zufällig, andere bewusst (beeinflusst von Witz und des eigenen Geschmacks)