Κτήριο ΕΠΑΛ, Παλιές Αλυκές 26450 23873 mail@saeklefkadas.gr Δευ-Παρ: 13.00 - 21.00

Φοίτηση και ιδιότητα ανέργου

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 34 του Ν. 4554/2018), οι εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας, εφόσον υποβάλλουν στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις

  • είναι εγγεγραμμένοι/-ες στο μητρώο ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος. Εάν τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης είναι διάρκειας έως έξι (6) μηνών, χωρίς να λαμβάνεται εκπαιδευτικό επίδομα, δεν απαιτείται η ανωτέρω προυπόθεση (άρθρο 134 του ν.4808/2021)
  • δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία
  • έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους πολίτες. Όσοι/-ες δεν πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις διαγράφονται από το μητρώο ανέργων για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο ανέργων έχουν μόνο όσοι/-ες δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας και παραμένουν εγγεγραμμένοι/-ες για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η επιδότησή τους.

Προσοχή: 

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 134 του ν.4808 (ΦΕΚ 101 τ.Α’101/19.06.2021) με τίτλο “Συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης μικρής διάρκειας -Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4144/2013” προστίθεται τρίτο εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) ως εξής: “Για τους εγγεγραμμένους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μηνών, χωρίς να λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περ. α’ και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’.”

Σπούδασε στη ΣΑΕΚ Λευκάδας

και κάνε την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει, επάγγελμα!

7 ειδικότητες - τμήματα

λειτουργούν στο εαρινό εξάμηνο κατάρτισης

120 σπουδαστές

παρακολουθούν σε όλες τις ειδικότητες

35 εκπαιδευτές

διδάσκουν σε όλες τις ειδικότητες

Σχετικά με εμάς...

Το σχ.έτος 2023-2024, στη ΣΑΕΚ Λευκάδας λειτουργούν επτά (7) ειδικότητες με σύνολο σπουδαστών 123 άτομα
  • Ίδρυση: 1992
  • Αυτόνομη Λειτουργία: 1992 - 2004
  • Παράρτημα του ΔΙΕΚ Πρέβεζας: 2004 - 2010
  • Αναστολή Λειτουργίας: 2010 - 2014
  • Επανίδρυση - Αυτόνομη Λειτουργία: 2014 - σήμερα

Θα μας βρείτε...

Κτηριακό Συγκρότημα ΕΠΑΛ

Παλιές Αλυκές Λευκάδας
2645023825 (Διευθυντής)
2645023873 (Γραμματεία)
mail@saeklefkadas.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 13.00 - 21.00

Σύνδεσμοι

Impressum

Es ist ein lang erwiesener Fakt, dass ein Leser vom Text abgelenkt wird, wenn er sich ein Layout ansieht. Der Punkt, Lorem Ipsum zu nutzen, ist, dass es mehr oder weniger die normale Anordnung von Buchstaben darstellt und somit nach lesbarer Sprache aussieht. Viele Desktop Publisher und Webeditoren nutzen mittlerweile Lorem Ipsum als den Standardtext, auch die Suche im Internet nach "lorem ipsum" macht viele Webseiten sichtbar, wo diese noch immer vorkommen. Mittlerweile gibt es mehrere Versionen des Lorem Ipsum, einige zufällig, andere bewusst (beeinflusst von Witz und des eigenen Geschmacks)