Κτήριο ΕΠΑΛ, Παλιές Αλυκές 26450 23873 mail@saeklefkadas.gr Δευ-Παρ: 13.00 - 21.00

Πρόσληψη εκπαιδευτών


Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη εκπαιδευτών

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4692/2020 και τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ 111/τ.Α'/12.06.2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο Άρθρο 55, "Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης - Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης", στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διδάσκουν Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι εντάσσονται στο «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ.».

Ο Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. που αναφέρεται στην αριθ. K1/104717/10.08.2020 (ΦΕΚ 3393/τ.Β'/13.08.2020), περιγράφει τις διαδικασίες ένταξης, μοριοδότησης και πρόσληψης εκπαιδευτών.

Η πλατφόρμα του Μητρώου βρίσκεται στη διεύθυνση: https://mitrooiek.minedu.gov.gr


Υποβολή δικαιολογητικών μετά την πρόσληψη

 Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν:

 • Να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση προς την ΣΑΕΚ στην οποία να δηλώνουν τα ατομικά τους στοιχεία, το καθεστώς απασχόλησης κατά την πρόσληψη και τον τρόπο πληρωμής τους.

(Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης από τους εκπαιδευτές, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των στοιχείων της δήλωσης)

 • Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

Οι εκπαιδευτές οι οποίοι είναι παράλληλα ελεύθεροι επαγγελματίες αμειβόμενοι με Τ.Π.Υ., να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 αναφορικά με το αν εμπίπτουν ή δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39.

Επίσης, για τη διασφάλιση των ατομικών στοιχείων απαιτούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
 • Εκτύπωση ατομικών στοιχείων από το taxis
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ (και αν υπάρχουν ΑΜ ΤΣΑΥ, ΑΜ ΤΜΕΔΕ)
 • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή
 • Πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Διευκρίνιση
Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί και μπορούν να αντληθούν από το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ., δεν είναι αναγκαίο να προσκομιστούν εκ νέου.


Ωριαία αντιμισθία

Η ωριαία αμοιβή των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν σε Δημόσιους φορείς γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης, όπως Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), έχει καθοριστεί με την αριθ. πρωτ. 2/106902/0022/10-12-2013 ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΒΙ63Η-68Ε).

Σπούδασε στη ΣΑΕΚ Λευκάδας

και κάνε την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει, επάγγελμα!

7 ειδικότητες - τμήματα

λειτουργούν στο εαρινό εξάμηνο κατάρτισης

120 σπουδαστές

παρακολουθούν σε όλες τις ειδικότητες

35 εκπαιδευτές

διδάσκουν σε όλες τις ειδικότητες

Σχετικά με εμάς...

Το σχ.έτος 2023-2024, στη ΣΑΕΚ Λευκάδας λειτουργούν επτά (7) ειδικότητες με σύνολο σπουδαστών 123 άτομα
 • Ίδρυση: 1992
 • Αυτόνομη Λειτουργία: 1992 - 2004
 • Παράρτημα του ΔΙΕΚ Πρέβεζας: 2004 - 2010
 • Αναστολή Λειτουργίας: 2010 - 2014
 • Επανίδρυση - Αυτόνομη Λειτουργία: 2014 - σήμερα

Θα μας βρείτε...

Κτηριακό Συγκρότημα ΕΠΑΛ

Παλιές Αλυκές Λευκάδας
2645023825 (Διευθυντής)
2645023873 (Γραμματεία)
mail@saeklefkadas.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 13.00 - 21.00

Σύνδεσμοι

Impressum

Es ist ein lang erwiesener Fakt, dass ein Leser vom Text abgelenkt wird, wenn er sich ein Layout ansieht. Der Punkt, Lorem Ipsum zu nutzen, ist, dass es mehr oder weniger die normale Anordnung von Buchstaben darstellt und somit nach lesbarer Sprache aussieht. Viele Desktop Publisher und Webeditoren nutzen mittlerweile Lorem Ipsum als den Standardtext, auch die Suche im Internet nach "lorem ipsum" macht viele Webseiten sichtbar, wo diese noch immer vorkommen. Mittlerweile gibt es mehrere Versionen des Lorem Ipsum, einige zufällig, andere bewusst (beeinflusst von Witz und des eigenen Geschmacks)