Κτήριο ΕΠΑΛ, Παλιές Αλυκές 26450 23873 mail@saeklefkadas.gr Δευ-Παρ: 13.00 - 21.00

Πρακτική Άσκηση - Πληροφορίες για εργοδότες


Γενικές Πληροφορίες

Ο εργοδότης οφείλει να έρθει σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας, τη διάρκεια, το ωράριο απασχόλησης και τις συνθήκες εργασίας κατά την πρακτική άσκηση.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στη Ειδική Σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των τριών ενδιαφερόμενων μερών, δηλαδή του εργοδότη, του καταρτιζόμενου και της ΣΑΕΚ Λευκάδας.

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να ξεκινήσει κάθε 1η και 15η του μήνα. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 960 ώρες και μπορεί να πραγματοποιείται καθημερινά, από τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ώρες, εκτός Κυριακής και αργιών. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση του καταρτιζόμενου τις νυχτερινές ώρες.


Εποπτεία και Αξιολόγηση

Κάθε ασκούμενος τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης το οποίο διατίθεται από την ΣΑΕΚ Λευκάδας. Στο βιβλίο καταχωρούνται ημερησίως οι εργασίες με τις οποίες απασχολήθηκε ο ασκούμενος. Στο τέλος κάθε εβδομάδας ο υπεύθυνος της επιχείρησης ελέγχει και υπογράφει την ορθή παρακολούθηση των εργασιών. Η ΣΑΕΚ Λευκάδας μπορεί να πραγματοποιήσει απροειδοποίητη επίσκεψη στο χώρο της Πρακτικής Άσκησης, με σκοπό να ελέγξει την παρουσία του ασκούμενου, το περιβάλλον εργασίας, εάν το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι σύμφωνο με τα δηλωθέντα κτλ.


Αμοιβή και Ασφάλιση των Ασκούμενων

Σύμφωνα με την αριθμ. Κ5/97484/05-08-2021 ΚΥΑ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3938/τ.Β'/26-08-2021 προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ.1 του άρθρου 10 του ν.2217/1994 (Α' 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα με την αριθμ. 359893/20-09-2021 Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, στην περίπτωση κατά την οποία ο ασκούμενος δεν καλύπτεται για παροχή ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα μετά από δήλωσή του, υπάγεται και για τον κίνδυνο αυτό στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.10 του αρ.15 του ν.3232/2004 (εγκ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 44/04). Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλονται από τον εργοδότη επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45%, υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στις Σ.Α.Ε.Κ. δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Η αποζημίωση καταβάλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές.


Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης στο 'ΕΡΓΑΝΗ'

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» και εξειδικεύεται με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ 3520/Β/19-09-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» από 1-10-2019 αλλάζει ο τρόπος υποβολής εντύπων των πρακτικά ασκούμενων σε μία επιχείρηση και πλέον ο εργοδότης έχει την υποχρέωση συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου Ε3.5. (αναγγελία Πρακτικής Άσκησης) καθώς και όλων των μεταβολών στοιχείων των πρακτικά ασκούμενων στο Π.Σ. Εργάνη (Άρθρο 3 και 4 του προαναφερθέντος ΦΕΚ).

  • Το έντυπο Ε3.5 υποβάλλεται το αργότερο πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στον χώρο εργασίας.
  • Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη.
  • Σε περίπτωση τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει το έντυπο Ε3.5 ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου του χρόνου πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές/φοιτητές.

Σπούδασε στη ΣΑΕΚ Λευκάδας

και κάνε την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει, επάγγελμα!

7 ειδικότητες - τμήματα

λειτουργούν στο εαρινό εξάμηνο κατάρτισης

120 σπουδαστές

παρακολουθούν σε όλες τις ειδικότητες

35 εκπαιδευτές

διδάσκουν σε όλες τις ειδικότητες

Σχετικά με εμάς...

Το σχ.έτος 2023-2024, στη ΣΑΕΚ Λευκάδας λειτουργούν επτά (7) ειδικότητες με σύνολο σπουδαστών 123 άτομα
  • Ίδρυση: 1992
  • Αυτόνομη Λειτουργία: 1992 - 2004
  • Παράρτημα του ΔΙΕΚ Πρέβεζας: 2004 - 2010
  • Αναστολή Λειτουργίας: 2010 - 2014
  • Επανίδρυση - Αυτόνομη Λειτουργία: 2014 - σήμερα

Θα μας βρείτε...

Κτηριακό Συγκρότημα ΕΠΑΛ

Παλιές Αλυκές Λευκάδας
2645023825 (Διευθυντής)
2645023873 (Γραμματεία)
mail@saeklefkadas.gr
Δευτέρα-Παρασκευή: 13.00 - 21.00

Σύνδεσμοι

Impressum

Es ist ein lang erwiesener Fakt, dass ein Leser vom Text abgelenkt wird, wenn er sich ein Layout ansieht. Der Punkt, Lorem Ipsum zu nutzen, ist, dass es mehr oder weniger die normale Anordnung von Buchstaben darstellt und somit nach lesbarer Sprache aussieht. Viele Desktop Publisher und Webeditoren nutzen mittlerweile Lorem Ipsum als den Standardtext, auch die Suche im Internet nach "lorem ipsum" macht viele Webseiten sichtbar, wo diese noch immer vorkommen. Mittlerweile gibt es mehrere Versionen des Lorem Ipsum, einige zufällig, andere bewusst (beeinflusst von Witz und des eigenen Geschmacks)